Vệ Sinh Lao Động
Phòng thí nghiệm vệ sinh lao động của chúng tôi chuyên đánh giá rủi ro và tính chất của các mối nguy hiểm về sức khỏe nghề nghiệp và môi trường an toàn tại nơi làm việc. Phòng thí nghiệm nổi tiếng về việc cung cấp các dịch vụ chuyên sâu tốt nhất thế giới cho các ngành công nghiệp khác nhau: từ các công ty dầu khí và khai thác đến các tổ chức chăm sóc sức khỏe.
Đội ngũ chuyên gia sức khỏe & an toàn lao động của chúng tôi thực hiện như sau:
Bước 1
Bước 1
Đánh giá định tính vệ sinh lao động - đánh giá khả năng phơi nhiễm của nhân viên với các hóa chất, vật lý và / hoặc tác nhân sinh học tại nơi làm việc.
Bước 2
Bước 2
Chuẩn bị chương trình giám sát không khí (AMP) tuân thủ các tiêu chuẩn ACGIH, phương pháp NIOSH, OSHA và HSE cho từng nhóm phơi nhiễm tương tự (SEG's) - Các nhóm công nhân có cùng hồ sơ phơi nhiễm cho các tác nhân được nghiên cứu dựa trên sự tương đồng và tần suất của các nhiệm vụ họ đã tham gia, các vật liệu được sử dụng, các quy trình đang thực hiện và các điều khiển được thực hiện tại chỗ.
Bước 3
Bước 3
Đánh giá định lượng vệ sinh lao động - Đánh giá phơi nhiễm nơi làm việc cá nhân thực tế với các tác nhân hóa học, vật lý và / hoặc sinh học bằng cách sử dụng phân tích toán học và toán học đã được công nhận.
Bước 4
Bước 4
Từ kết quả Đánh giá định lượng (phơi nhiễm cá nhân thực tế đến nồng độ tuân thủ ACGIH TLV), chúng tôi có thể kết luận Chỉ số tiếp xúc sinh học (ACGIH BEI) sẽ được sử dụng trong kiểm tra y tế nghề nghiệp để theo dõi sức khỏe.

Các giá trị giới hạn ngưỡng (TLV) và các chỉ số tiếp xúc sinh học (BEIs) được phát triển bởi Hội nghị các nhà vệ sinh công nghiệp chính phủ Hoa Kỳ (ACGIH) được sử dụng làm hướng dẫn để kiểm soát sức khỏe.
Bước 5
Bước 5
Chúng tôi cung cấp các khuyến nghị cho các thiết bị và hệ thống kiểm soát bảo vệ cá nhân và tập thể được thiết kế để loại bỏ hoặc giảm phơi nhiễm.